Pozitivist Manifesto

Önerme 0: Pozitivist manifesto MUKAL’ın ortak ürünüdür, hukuk belgesi niteliği taşımayan bir çeşit anayasasıdır.
Burada yazılan önermeleri herhangi bir birey oluşturmamıştır, sadece bunların kâğıda dökülmesinde kişiler pay sahibi olmuştur. Bu önermeler geçen zamanın, yapılan eylemlerin sonuçlarının ve oluşan ortak zihniyetin sonucudur. Bu manifestonun bir çeşit anayasa gibi değerlendirilmesi doğrudur. Sonuç olarak kulübün şeklini, kurulduğu değerleri, nasıl yönetilmesi gerektiğini bir anayasa veya bir tüzük gibi çizmektedir. Yine de bu yazı bir hukuk metni olacak şekilde tasarlanmamıştır. Çok anlamlılığa mümkün olduğunca izin vermemeye çalışılmakla beraber, bir hukuk metni olacak kesinliğe de sahip değildir. Aynı zamanda bu metin manifesto olması babında bir protesto niteliği de taşır.

Önerme 1: MUKAL proleter kulübüdür.
MUKAL’ın kurulduğu zamandaki kişilere bakılınca bu önerinin desteklendiği ortadadır. Bu kişiler hiçbir zaman statü peşinde koşmamış, okul içerisinde popüler olmamış, futbol şampiyonlukları kazanamamış, tuhaf bulunmuş insanlardır. Bu insanların statü bakımından okulun alt sınıfı sayılmaları, proleter kavramının okuldaki paralelini oluşturur. Şu noktadan sonra proleter kelimesi, okuldaki bu gurubu temsil edecektir.

Önerme 2: MUKAL sadece mühendislik uygulamaları kulübü değildir.
MUKAL kâğıt üzerinde fizik projelerinin yapıldığı bir kulüp olup, bu özelliğini başarıyla sürdürmekle beraber bir sosyal tezdir. MUKAL proleterlerin kendilerine statü üretebildikleri ve bu statüleriyle beraber sosyal bir savaş verebildikleri bir yerdir. Bu kulüp fizik ve mühendislik kadar felsefe, sanat ve eğlence ortamıdır.

Önerme 3: MUKAL proleterler için bir sığınaktır.
Popüler kültürün ürettiği ezik kavramı üzerine yapışan insanlar, bu kulüp içerisinde sosyal etkileşimlerini sürdürüp bir yer bulabilirler. Dolaysıyla proleterler bu kulüpte birlik ve refah içerisinde var olabilirler.

Önerme 4: MUKAL zorbalığa karşıdır. Karşı çıkma ve çatışmayı benimser.
MUKAL proleter sınıfın beraber olabildiği bir mekân olmanın yanında, kendisine bir dava ve savaş da belirlemiştir. MUKAL elitizmi savunur ve destekler; ama bunun sadece şekil yapmaktan öte olduğunu bilir. Kendisini elit ve üstün sanıp bütün amacı kendisine statü kazanmak olup etrafa zorbalık yapan, meselesi kılık kıyafetiyle artistik yapmak olanlarla dalga geçip, ezip, onlara karşı-zorbalık yapmayı kendine ülkü belirler. Yine de bu çatışmalara girilirken asla ve asla, dayanaksız ve tutarsız şekilde saldırılmaması gerekir. Kulübün önceliği varlığını korumak ve bu sırada kurduğu ortamla bir sığınak yaratmaktır, her yeri bu şartlar altına sokmak savaşı çok iyi tasarlanıp, adımlar zekice atılmalıdır.

Önerme 5: MUKAL zorbalık ne bilir ve asla zayıfa zarar vermez.
MUKAL zorbalara tepkisini koyarken uyguladığı şiddetin yöneldiği kişiyi ve niceliğini değerlendirme yetisine sahiptir. MUKAL zorbalığa uğrayan insanların kendisi üste çıkınca aynı şeyi zayıflara yapacağı düşüncesini kırmaya çalışır; ama yine de bu tehdidin bilincinde hareketlerini hesaplayarak eyleme geçer. Zorbalığı kendine yaşam biçimi belirlemiş insanların aynı yolla cezalandırılmasının adil olduğunu düşünür. Zorbalığın karanlığının, sadece zorbalığa uğrayınca anlaşıldığını savunur.

Önerme 6: MUKAL içerisinde bir kin vardır.
MUKAL içerisindeki kin filmlerdeki veya romanlardaki gibi bir kin değildir. Hareketlerin rasyonelliğini etkilemez. Gittikçe büyüyüp korkunç sonuçlara götürmez. Daha çok bir dürtüdür. Kendisini haksız yere üstün sayanlara karşı bir tepki koyma mekanizmasıdır.

Önerme 7: MUKAL’ın düşmanları, kişiler veya kurumlar, proleterlere bilinçli ya da içgüdüsel şiddet uyguladıkları sürece düşman kalırlar.
MUKAL tarihinde derin düşmanlıklar olmakla beraber karşısındakini düzenli olarak süzmeyi kendisine şart bilir. Çatışma halinde olunan kurum ve kuruluşlar, tavırlarını değiştirirlerse düşmanlık kesilir, enerji ve motivasyon başka hak edenlere verilir. Geçmişi unutmamayı doğru bulmakla beraber, bunun dostluğa zarar vermesine izin vermez. MUKAL ezeli düşmanlara sahip olmakla beraber, bunların ebediyete akmamasını umar.

Önerme 8: MUKAL popüler kültüre ilkesel olarak karşı değildir. Bireyliği savunur.
MUKAL’da görülebilen popüler kültür düşmanlığının özünde popüler kültürün niteliği yatmaktadır. Bu popüler kültürün, kapitalizmle, kendini üstün görmeyle, burnu büyüklükle boyanmış olması MUKAL’ın tepkisini çeker. MUKAL kültüre de geleneğe de bazı şeylerin popülerleşmesine de ilkesel olarak karşı çıkmaz. Temel olarak bu tarz kültürlerin, insanların yalnızlık korkusundan ortaya çıktığını kabul eder ve bunu kötü bir şey olarak değerlendirmez. MUKAL’ın beklentisi bu popüler kültürün metalar üzerinden ilerlemesinin bitmesi ve entelektüel bir hava kazanmasıdır. Ayrıca popüler kültürün her bir ögesinin kullanılışında bilinçli bir ön değerlendirmeyi ve toplum baskısından etkilenmeyen bir tercihi ön-şart koşar. Onun dışında popüler kültürün oluşma sebebinin herkesçe bilinmesini bekler. Bunla beraber insanların kişisel tercihlerini toplum baskısından uzak yapabilmesini bireyliğin ön koşulu koyar, toplumdan soyutlanmanın değil.

Önerme 9: MUKAL insanları proleterleştirme amacına da sahiptir.
MUKAL’ın insanları zorbalıktan, saçma sapan tarzlardan ve ucuz elitizmden kurtarmak gibi bir misyonu da vardır. Kulüp içinde ve dışında yapılan tartışmalar ve propagandalarla insanları bu zihniyetten alıp, kendi zihniyetine sokma amacı güder.

Önerme 10: MUKAL üyeleri bu manifestoya mükemmel bir şekilde uymayabilirler, ama gelişme gösterdiklerinin fark edilmesi gerekmektedir.
MUKAL üyelerinin bu kulübe geldikleri sırada bir proleter olmama ihtimali vardır. Popüler kültürün etkisinde kalmış olabilirler. Bu kişiler bu kulüp içerisinde barınabilirler. Yalnız, üyelikleri boyunca popüler kültürün esaretinden yavaş ya da hızlı, çıkma eğilimi gösterdikleri fark edilmelidir. Aynı zamanda bu üyelerin kesinlikle zorbalık yapmamaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan üyeler, kulüpten toplum baskısı ile uzaklaştırılabilirler. Yine de tarih göstermiştir ki bu tarz üyeler zaten bu kulüp içerisinde kendilerine statü ve değer bulamadıkları veya kabaca sıkıldıkları için kendi istekleriyle kulübü terk etmekte ve dolayısıyla bu tarz bir hamleye gerek bırakmamaktadırlar.

Önerme 11: MUKAL sosyal ilişkileri olan; bunları koruması, gerekirse geliştirmesi, gerekirse bozması gereken bir kulüptür.
MUKAL genel anlamda kulüplerle, bireylerle ya da gruplarla negatif ya da pozitif ilişkiler kurar. Bu ilişkilerin oluşması birkaç sebebe dayanır. İlki, kulübün mühendislik uygulamaları kulübü olması babında kaliteli teknik donanıma ve işi bilen insanlara sahip olmasıdır. Bu yüzden farklı kişilere ya da kurumlara, önden gerekli değerlendirme(maliyet, yardım edilen veya edilenlerin kişisel özellikleri v.b.) yapıldıktan sonra yardım edilebilir. İkincisi de kulübün kendine edindiği sosyal davada çatıştığı ya da koruduğu kişilerle olan ilişkileridir. Bu kişilerle olan ilişkilerin düzenli değerlendirilmesi ve gerekli hamlelerin düzenli olarak yapılması şarttır. Üçüncüsü de aynı ortamda bulunmaktan kaynaklanan sosyal etkileşimlerdir, bunların da hem barış ve insanlık adına hem de gelecekteki potansiyel yardımlaşmalar için iyi ve hoş tutulması şarttır.

Önerme 12: MUKAL üst-entelektüel kültürün sıradanlaşmasını savunur; üst kültürün alt ve kirli kültür tarafından tutsak edilmesine ve daha da önemlisi tüketilmesine karşı çıkar.
MUKAL için bir insanın sanattan, felsefeden, bilimden ve hatta dinden anlaması onun bu dünyadaki yeri için büyük önem arz eder. Bir insan bu birikimi kazandıkça dünyaya bakış açısı genişler, olayları daha gerçeğe yakın anlamlandırır ve basit komplekslerden, daha ağır ve göreli olarak daha asil komplekslere terfi eder. Bu terfi sırasında zorbalık özelliklerinden çok büyük ihtimalle(istisnaların var olduğu görülmemiş değildir) kurtulur; çünkü zayıfa acı çektirmenin kendisini daha anlamlı kılmayacağını; bunun aslında ne kadar korkunç bir şey olduğunu fark eder. Aynı zamanda üst kültürün itibarının zedelenmesi doğru değildir. Bu üst kültüre herkesin vakıf olması bu toplumu daha yetkin, daha (geleneksel değil, genel etik anlamında) ahlaklı, daha yaşanabilir kılacaktır. Bu anlamda üst kültürün halkın sıradan kültürü haline getirilmesi gerekmektedir. Bu kültürün popüler kültür yerini alması şarttır. Ayrıca alt kültürün kölesi olmuş insanların üst kültürün kendilerinin olduklarını sanıp, gerçek üst-kültürün kavramlarının ve değerlerinin içini boşaltması kesinlikle savaşılması ve karşı çıkılması gerekilen bir şeydir.

Önerme 13: MUKAL distopyaya karşı savaşmayı, ütopya üretmek kadar asil bir dava sayar.
MUKAL ütopyaların kurulup kurulamayacağı sorusunu önemser; ama cevap vermekten kaçınır. Bu sorunun cevabının kaçınılmaz olarak spekülatif olacağını göz önünde bulundurarak bu inancı kişilere özel kılar. MUKAL bunun yanında ise distopyaların oluşmasının engellenebileceğine inanır. Bugün işleyen bu sürecin durdurulması mümkündür. Tam ters kutba bugün varmamayı başardıysak yarın varmamayı da başarabiliriz. Kurtarılan her ruh bizi korkunç toplumsal felaketlerden uzaklaştırır. MUKAL’ın felsefesi bu anlamda romantizminin yanında pragmatik bir yön de içerir. Dünyayı mükemmel bir yer yapma isteği var olmakla beraber, sadece daha iyi bir yer olmasıyla da tatmin olur.

Önerme 14: MUKAL tarihi olan, onun üzerinde gelenekler ve değerler oluşturması, kendini bir çeşit marka haline getirip statü kazanması gereken bir kulüptür.
MUKAL’ın proleterler üzerinde birleştirici etkisi olması babında, kesinlikle kanunlaşmayacak gelenekler ve değerler üretmesi gereklidir. Bu değerlerin kulübe bağlılığı arttırması faşizanca değerlendirilmemelidir. Bu yozlaşma ihtimalinin açık olduğu gözden kaçmamakla beraber bu değerlerin eleştiriye açık bir şekilde olması şarttır. MUKAL, tutarsız devrimciliğin her değeri yok edip tutunacak bir dalın olmadığı bir anarşist düzen yaratmasından çekinir. Burada değerlendirme yaparken pragmatik kriterler de kullanmayı ayıp bulmaz. Ayrıca bu ürettiği değerlerle kulüpte bir gelenek yaratılması, kulübün sonradan varlığını sürdürebilmesi için ve ayrıca kendine statü üretmesi çatışmalarda kullanmak için hayati önem taşır. MUKAL’ın büyük bir marka haline getirilmesi davamızı güçlendirecektir.

Önerme 15: MUKAL avam veya lümpen proleter değildir.
MUKAL proleter sıfatını gururla kabul etmekle beraber, avamlığa ayrı bir anlam yükler. MUKALlılar bu grubu düşünme yeteneğini kullanmayan, sıradan hayatlarını sürdüren, bilgi birikimi çok sığ, basit hayat fonksiyonlarından öteye gitmeyen kişiler olarak görür. Ya da Marx’ın tabiriyle lümpen proleterler görürler. Bu sıfatın bir sınıfa yapıştırılması sadece ekonomik ve gelir-düzeyini hedef alan şekilde yapılamaz. MUKAL’ın değerlerinin çökebileceği tezi insanların genel özelliklerine bakarak söylenir. MUKALlılar düşünme kapasitesine, bulundukların okulun potansiyelinin avantajını da kullanarak sahip oldukları için bu tarz oyunlara gelmezler. Tarih boyunca yozlaşan sistemler basit insanlar yüzünden yozlaşmıştır. Biz onlardan değiliz.

Önerme 16: MUKAL içinde büyüğe hürmet mevcuttur, hiyerarşi yoktur.
MUKAL içerisinde nesiller vardır. Alt neslin üst nesildeki insana saygı duyması doğal ve beklenen bir durumdur. Kulüp başkanın başkan sıfatını alması ve böyle çağırılması da kabul edilen bir durumdur; ancak tartışmalar ve proje planlarında herkesin sözü, kelimelerin ağızdan çıkmaya başladığı anda eşittir, akılda değerlendirildikten sonra ağırlık kazanır. Tabi ki bir insan başkan olabilmişse sözlerinin değeri ve planlarının başarısını çoktan kanıtlamıştır. Zaten bu yüzden o kişi MUKALlılar tarafından başa geçirilmiştir. MUKAL tarihinde ciddi bir başkanlık yarışının olmaması bunun göstergesidir. Hiyerarşiye karşı olmayı kendine ilke haline getirmiş bir toplumda asla bir kişinin diğerine sadece yaşı veya kulüpte geçirdiği zaman bakımından üstün olması söz konusu değildir. Yine de bilinmeli ki başkanlık pozisyonu sembolik değildir. Başkan seçilen kişi o kulübün pek çok şeyi ile ilgilenir, maddi ve manevi pek çok şeyi feda eder ve gösterilen hürmeti böylece hak eder. Olağanüstü hal durumlarında başkanın, kendi başına gerekli değerlendirmeleri yaparak karar olması dolayısıyla kabul edilebilir.

Önerme 17: MUKALlılar saf değildir.
MUKALlıların popüler kültürce ötekileştirilmesi, belki de bizim avantajımıza olarak hayatın gerçeklerinden bihaber, saf, süt çocuğu, mülayim, korkak insanlar olduğumuz yanılsamasını oluşturmaktadır. Biz her şeyi gayet rahat fark edip, kurnazca hareket edebilecek potansiyeldeyiz. Diğerlerinden daha fazla şey tecrübe etmiş ve görmüş olduğumuzu da garanti edebiliriz.

Önerme 18: MUKALlılar karı-kız(ve nüfus oranımıza bağlı olarak nadir durumlarda koca-erkek) peşinde de koşarlar.
MUKALlılar normal insanlardır. Romantizme ve cinselliğe herkes kadar ihtiyaçları vardır. Onlar da diğer insanlar tarafından bu niteliklere sahip insanlar gibi değerlendirilmelidirler. Onların bu amaçlar çevresinde hareket etmeleri de(geleneksel değil, genel etik kurallarını ihlal etmeden) gayet doğal, ayıp olmayan, kabul edilebilir bir durumdur.

Önerme 19: MUKAL içinde farklı siyasi görüşler var olabilirler.
MUKAL tarihi boyunca köken olarak farklı siyasi görüşlerden insanlar bunları medenice tartışıp beraber arkadaş kalabilmişlerdir. Yine de tarih göstermiştir ki, MUKAL’da adeta Platon, Hegel ve Sokrates’i doğrular bir şekilde, medeni tartışmalar ve düzgün mantıksal süzmelerden sonra insanlar büyük oranda mutabakata varmaktadırlar. Genelde anlaşmazlıklar, ekonomik sistemler gibi bazı şeylerin işlevlerinin, ne kadar gerçekçi olabileceğinden çıkmaktadır.

Önerme 20: MUKAL konfordan değil, konforun insan üzerindeki hâkimiyetinden korkar.
MUKALlılar kendilerine acı çektirmekten, pislikte ve kirlilikte yaşamaktan zevk almazlar. Bulundukları ortamı(örn: atölyeyi) ellerinden geldiğince en üstün şartlara çıkarmayı savunurlar. Bu şartlarda kalmanın insanların üzerinde yaratabileceği negatif etkilerin bilincinde bunlardan uzak durmaya da özen gösterirler. Dolayısıyla MUKALlı ne kadar temiz de olsa, elini kirletmekten, olaylara karışmaktan korkmaz ve rahatlıktan dolayı tembelliğe sürüklenmez.

Önerme 21: MUKAL genişlemeci değil, refah arttırıcı ekonomik sistemi benimser.
MUKAL an itibariyle doğal sınırlarına ulaşmıştır. Bulunan atölye bütün kulüp nüfusunu barındırmaya müsaittir. Uygulanması gereken ekonomik tercih atölyenin kalitesini arttırmaktır.

Önerme 22: MUKAL pozitivizmi, pozitivizmin içini boşaltır.
MUKAL’ın kendisine akım belirlediği pozitivizm, Rönesans’a köklerini dayayan, Newton’un çalışmaları üzerine kurulmuş, Kant ile beraber doruğuna ulaşan aydınlanmanın sonucu, Auguste Comte’un savunduğu pozitivizm değildir. MUKAL varoluşçuluğun temellerini de Heisenberg’in belirsizlik ilkesinin bilimde pozitivizmin çöküşü olduğunu da Üçüncü Reich’ın pozitivist köklerini de gayet iyi bilir. MUKAL’ın desteklediği pozitivizm, bu kavramın içinin boşaltılıp, temellerini felsefi olarak çok sağlamlaştırmadan doldurulmasıyla oluşmuştur. Bu pozitivizm genel olarak insanlar arasındaki abartılı duygusallıkların küçümsenmesiyle beraber; sağduyu, akıl ve mantığın çok önemli değerler ve araçlar olduğunu savunur. Pozitivizm kelimesinin seçilmesinde, pozitivizmin bugün küçümsenen bir akım olmasının rolü de vardır.

Önerme 23: MUKAL kendini yenileyebilmeli ve değişen konjonktüre göre yeni önermeler üretip, eskilerini değiştirebilmelidir.
Toplumlar, insanlar ve kulüpler değişebilir. Zorbalığın formatı değişebilir. Etik değerleri değişebilir. Cinselliğe bakış bile çok radikal bir şekilde değişebilir. Bu tarz olaylar halinde MUKAL’ın neredeyse metafiziksel olan ruhu korunacak şekilde, davamızı daha güçlü kılacak bir biçimde MUKAL önermeleri değişebilir. Hatta MUKALlılar kendilerine ellerinden geldiğince daha tutarlı, daha güçlü ve tatmin edici önermeler üretmeyi görev edinmelidirler.

Önerme 24: Birinci önermenin değişmesi mümkün değildir.
MUKAL’ın proleter kulübü olması MUKAL’ın anlamıdır. Eğer MUKAL proleter kulübü değilse, bunun iki açıklaması olabilir. İlk ihtimal MUKAL düşmanlık duyduğu zihniyetin pençesi altına girmiştir. Böyle bir durumda MUKAL artık işlevini kaybetmiş, başka bir şey olmuştur. Dolayısıyla Pozitivist Manifesto’nun hiçbir önermesi bir anlam ifade etmez. İkinci ihtimal ise herkes MUKAL’ın savunduğu anlamda proleter olmuş ve alt sınıf kavramı anlamsızlaşmıştır. Bu durumda MUKAL kavgasını kazanmış ve artık bir protesto niteliği taşıyan manifestosuna ihtiyacını kaybetmiştir. Bu önermede “değiştirilemez” yerine “değiştirilmesi mümkün değildir” cümlesinin kullanılması bu yüzdendir. Eğer birinci önerme değişirse zaten MUKAL ve manifestosu anlamsızlaşacaktır. Bu yönüyle 24. önerme, 23. önermeyle gözüktüğünün tersine çelişmemektedir. Bu değişmeme durumu birinci önermenin açıklamasını kapsamaz, o güncellenebilir.

Kadıköy Anadolu’nun mühendisleri, birleşin!